Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy została założona 13.01.1936. Założycielami byli: Danielski Jan, Witowski Józef, Klimczak Jan, Gizicki Stanisław, Ogorzały Jan, Niedzwiedzki Stanisław, Tumidaj Wojciech, Tokarczyk Jan, Pustułka Franciszek, Radomski Franciszek, Witowski Jan, Pawlik Jakub, Gizicki Wojciech, Tokarczyk Wojciech, Tokarczyk Michał, Pustułka Franciszek.

Zarząd został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatowego Związku Straży Pożarnej R.P. z dnia 11 lutego 1936 roku na podstawie par.66 Statutu Związku. Skład pierwszego Zarządu: Prezes-Klimczak Jan, I Wiceprezes-Witowski Józef, II Wiceprezes-Tokarczyk Michał, Skarbnik-Witowski Jan, Sekretarz-Danielski Jan, Gospodarz-Gizicki Wojciech, Członkowie Zarządu-Gizicki Stanisław, Tokarczyk Wojciech. Funkcje Naczelnika Straży Pożarnej w myśl par.21 Statutu Straży aż do odwołania sprawuje I Wiceprezes. Podpisał Inspektor Pożarnictwa Kazimierz Małyska.

Organizacja była stowarzyszeniem na własnym rozrachunku, nie posiadała żadnego sprzętu, dlatego gaszenie pożarów odbywało się, za pomocą łańcucha utworzonego z ludzi od rzeki i wiader podawanych z rąk do rąk. W roku 1937 z inicjatywy druhów, została rozpoczęta budowa nowej szkoły. Poświęcenie kamienia węgielnego pod nową szkołę odbyło się 3 maja 1937 roku, po odprawieniu Mszy Świętej polowej na dziedzińcu szkoły odprawionej przez księdza Edwarda Wojtusiaka. W tej uroczystości oprócz miejscowej ludności i Straży wzięła udział Straż Pożarna z Barcic , władze Oświatowe, władze Gminny i Powiatu. Szkoła została wybudowana w czynie społecznym, wycięto tysiąc sztuk drzewa z lasu wiejskiego na ten cel oraz ludność się częściowo opodatkowała. W roku 1937 straż zakupiła starą sikawkę, kilka bosaków, dziesięć mundurów i chełmów zakupionych z własnych składek. W roku 1938 nastąpiła wymiana naczelnika z uwagi na powołanie Witowskiego Józefa do czynnej służby wojskowej na jego miejsce wybrano Gizickiego Stanisława.
Rok 1939 Strażacy rozpoczęli z pomysłem budowy Remizy, jednak wybuch wojny przerwał budowę. Od października 1940 roku sformowano Straż i dokończono budowy Domu Ludowego i Remizy. Zakupiono za zboże sikawkę rzeczną przenośną.

Lata wojenne były okresem trudnym i ciężkim dla mieszkańców, brakowało żywności, niektórzy mieszkańcy wyjeżdżali do Tarnowa by przywieść trochę zboża, które można było ręcznie przemleć w żarnach i to po kryjomu , gdyż wszystkie kamienie do żaren zostały zabrane. Również partyzanci przychodzili nocami do wsi po żywność zabierając niejednokrotnie cały dobytek rodziny. W tych latach wojny nie przejawiano żadnej aktywności społecznej, działało tylko pogotowie pożarowe nocne i dzienne w okresie żniw i omłotów. Dnia 23 stycznia 1945 wioska została wyzwolona. Podczas ucieczki Niemców samoloty ostrzeliwali każdego kogo zauważyli na drodze. Zapalił się dom Citaka Józefa w Barcicach. Nasza Straż nie mogła dojechać do pożaru gdyż została ostrzelana z samolotów i musiała się wycofać.

Po wojnie również było ciężko, wioska głodowała. Nałożono kontyngent na rolników :zboże, ziemniaki, żywiec i mleko było obowiązkowo skupowane i każdy musiał wywiązać się z dostawy . W roku 1947 Straż zakupiła wóz konny pod sikawkę i sprzęt. Natomiast w roku 1948 dokończono komasację czyli scalenie gruntów ,która rozpoczęła się w roku 1938. Wieś była bardzo skłócona o podziały lasów których było 328 ha wraz z Grabowcami. Według ustawy komasacyjnej 10% lasów musiało pozostać do dyspozycji wsi na cele ogólne.
Wielkim wydarzeniem był zakup motopompy w 1952 roku, którą zakupiono za środki własne oraz ze zbiórek od mieszkańców. Odbyło się uroczyste poświecenie przy kościele w Barcicach następnie przemarsz do Przysietnicy i uroczystość w Remizie. W uroczystości tej udział wzięło 380 osób.
Dnia 23 września 1954 roku odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy Strażackiej. W świetlicy urzędowała Gromadzka Rada Narodowa, której Przewodniczącym był Gizicki Stanisław, Sekretarzem Witowski Jan, a Referentem Podobieńska Janina . W roku 1957 rozpoczęto elektryfikacje wsi, którą zakończono w 1959. Ważnym wydarzeniem w dziejach Przysietnicy , a w szczególności kulisy jemu towarzyszące była budowa kaplicy pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela . Kaplica została wybudowana na gruncie Stawiarsiego Jana .Grunt został przekazany bezpłatnie . Pan Stawiarski wypożyczył materiał na jej budowę. Kaplica została wybudowana nielegalnie przez co ksiądz Maziarz miał kłopoty z ówczesnymi władzami.

W roku 1980 na skutek rezygnacji pana Witowskiego Jana na prezesa wybrano Józefa Kozła. Marzeniem nowo wybranego prezesa była budowa Domu Strażaka. Idea budowy nowego obiektu zrodziła się w 1974 roku, gdzie na Walnym Zebraniu na wniosek Stanisława Gołdyna podjęto uchwałę o budowie nowej remizy pod nazwą „Dom Strażaka" ustalono, że nowy obiekt ma służyć całej społeczności Przysietnicy ,ale w wyniku sytuacji politycznej i trudności z materiałem budowę rozpoczęto dziewięć lat później w 1983 roku, a uroczyste otwarcie odbyło się 18 października 1992 roku. Obiekt ten został wybudowany przy bardzo dużym zaangażowaniu się w pracę druhów. Budynek ten był najnowocześniejszym na tamte czasy obiektem w Gminie.

Historia ta jest napisana na podstawie" Złotej Księgi" prowadzonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przysietnicy od momentu założenia stowarzyszenia. Informacje zawarte w tej księdze są pisaną historią Przysietnicy od 1936 roku do czasów teraźniejszych. Znajdują się w niej wszystkie ważne wydarzenia , które miały miejsce w tym okresie w naszej wiosce.

Galeria zdjęć

historia1.JPG
P2050009.JPG
P2050010.JPG
P2050021.JPG
P2050004.JPG
P2050013.JPG
P9080063.JPG